REGULAMIN SKLEPU WWW.LTRADE.PL Z DN. 01.02.2016 R.§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem 96-500 Sochaczew, Kąty 4 . Sprzedawcą jest firma KAROLINA FIJOŁEK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROLINA FIJOŁEK LTRADE , podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 837 17 95 452, Regon: 363111327.

 2. Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem tel. +48 501 629 984

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@ltrade.pl

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ltrade.pl w sposób umożliwiający Klietom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składa zamówienie na zasadach określonych wniniejszym Regulaminie.

 3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego www. ltrade.pl

 4. Regulamin – niniejszy dokument http://www.ltrade.pl/index.php?id_cms=3&controller=cms

 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego; www.ltrade.pl

 6. Sklep Internetowy – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia w LTRADE

 7. Sprzedawca - KAROLINA FIJOŁEK prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 837 17 95 452, Regon: 363111327.

 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny na stronie www.ltrade.pl

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych przyjętych dla sklepów internetowych zamieszczonych na platformie PrestaShop 1.6.1.4

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest do:

 • nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania

 • nie umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej SPAM

 • korzystania ze Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu§ 4 Procedura składania zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy na stronie internetowej www.ltrade.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie produktów do koszyka.

 3. W trakcie dokonywania wyboru zamawianycch Towarów – do momentu naciśnięcia w koszyku dodanych produktów przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać sczegółowe informacje dotyczące: Towaru zamówionego przez klienta,danych podanych przez Klienta, cen jednostkowych Towaru oraz sumy zamówionych Towarów.

 5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest: podanie danych Klienta oznaczonych jako obowiązkowe i adresu dostawy albo zalogowanie się na wcześniej utworzone konto; oraz wybranie sposobu dostawy do Klienta.

 6. Płatność za zamówiony Towar będzie możliwa po uprzednim zaakceptowaniu treści regulaminu sklepu www.ltrade.pl

 7. Płatności w można dokonać przelewem tradycyjnym gdzie w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia, albo bezpośrednio za pomocą bramki płatności PayPal. Wiecej informacji w § 6.

 1. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „LTRADE Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 2. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym, Sprzedawcy, albo PayPal albo za pokwitowaniem zapłaty gotówką.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.§ 5 Dostarczenie Towaru

 1. Dostarczenie Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostarczenie zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską DPD, lub za pośrednictwem paczkomatów InPost.

 3. Koszty dostarczenia Towarów są zgodne z tabelą opłat dostępną pod adresem http://www.ltrade.pl/index.php?id_cms=1&controller=cms Dodatkowo koszty dostarczenia Towaru zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ltrade.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.§ 6 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem bankowym na konto PKO BP oddział 18 w Warszawie  50 1020 1185 0000 4802 0239 0904 w tytule przelewu podając nr swojego zamówienia wygenerowany przez moduł płatności.

 • płatnością w systemie PayPal

 • Gotówką w momencie odbioru osobistego§ 7 Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru albo w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy za pośrednictwem jednorazowego oświadczenia złożonego na piśmie za pośrednictwem poczty na adres LTRADE 96-500 Sochaczew, Kąty 4, telefonicznie 501629984 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: biuro@ltrade.pl przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysyłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Klient jest obowiązany o odesłać lub przekazać Towar wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz z oświadczeniem zwrotu na adres  LTRADE 96-500 Sochaczew, Kąty 4

 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

 3. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

 4. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta zastosowane w procesie dokonywania zamówienia , chyba że Klient wyrazi zgodę na inny rodzaj zwrotu płatności,w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216§ 8 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 1. Reklamacje należy kierować na adres biuro@ltrade.pl. Wraz z reklamacją należy dostarczyć dowód zakupu Towaru.

 2. Klient wykonujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Towar Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 4. Wzór reklamacyjny dotyczący towarów http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1207§ Postanowienia końcowe1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczyć ani wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących

Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach

konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

 3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.§ 10 Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

POLITYKA COOKIES

Czym są ciasteczka (cookies)?

www.LTRADE.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka to małe pakiety informacji, wysyłane ze strony internetowej do Państwa przeglądarki internetowej i przechowywane na Państwa urządzeniu. Ciasteczka pomagają nam w ułatwieniu dostępu użytkownikom, a także poprawiają funkcjonalność naszej strony. Na przykład pomagają nam zapamiętać nazwę użytkownika lub preferencje, służą nam do analiz odwiedzin naszej strony, a nawet dzięki nim możemy Państwu polecać produkty, które naszym zdaniem będą Państwa interesować.

www.LTRADE.pl wykorzystuje trzy rodzaje ciasteczek:

NIEZBĘDNE CIASTECZKA

Ten rodzaj ciasteczek jest niezbędny do funkcjonowania naszej strony. Niezbędne ciasteczka są wykorzystywane, aby użytkownicy mieli dostęp do swoich profili na naszej stronie lub w celu przygotowania Państwa zamówień. Przechowywane są one przez określony czas na Państwa urządzeniu, aby Państwu pomóc przy korzystaniu z naszej strony.

FUNKCJONANE CIASTECZKA

Funkcjonalne ciasteczka pozwalają nam zapamiętać Państwa preferencje, na przykład jakimi produktami są Państwo zainteresowani, jak również inne Państwa dane osobiste. Te ciasteczka zaoszczędzają Państwu czas i wysiłek podczas zakupów na naszej stronie. Funkcjonalne ciasteczka są przechowywane czasowo na Państwa urządzeniu.  

REKLAMOWE CIASTECZKA

Ten rodzaj ciasteczek wykorzystujemy do analizy działania naszej strony oraz dzięki nim wiemy jak nasi użytkownicy korzystają ze strony. Umożliwia to nam personalizację oferowanej zawartości oraz szybką identyfikację i eliminację różnych problemów. Na przykład możemy wykorzystywać ciasteczka, aby wiedzieć, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem wśród użytkowników. Jak również wykorzystując ciasteczka możemy wskazać Państwu produkty lub usługi, które według nas zasługują na Państwa uwagę. Podobnie jak funkcjonalne ciasteczka, reklamowe ciasteczka są tymczasowe.

Podobnie jak wiele innych firm, korzystamy z Google Analytics, w celu monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej. Ponadto korzystając z przycisków serwisów społecznościowych (na przykład Facebook) serwis społecznościowy, który stworzył dany przycisk, zapamięta Państwa ruch. Możemy wykorzystywać ciasteczka osób trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności, w celu badania rynku, monitorowania statusu zamówień i poprawy funkcjonalności naszego sklepu.,

Korzystając ze strony www.ltrade.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie ciasteczek na swoim urządzeniu, jak również przekazywania ich osobom trzecim, abyśmy mogli zapewnić dostęp do naszej strony i usług elektronicznych, przedstawionych na niej, do śledzenia danych o sprzedaży i odwiedzin na stronie.  

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z wyrażonej przez siebie zgody na przechowywanie ciasteczek, jak również usunąć je. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zatrzymanie przechowywania ciasteczek. W tym celu powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli zarejestrowany użytkownik zdecyduje się na zatrzymanie przechowywania ciasteczek, może nie mieć dostępu lub nie będzie mógł korzystać w pełni z funkcjonalności na www.ltrade.pl